Wzór formularza reklamacji

1. Wzór formularza reklamacji (niezgodność wymiana_naprawa)

FORMULARZ REKLAMACYJNY

z tytułu braku zgodności towaru z umowąDane Sprzedawcy:

BODY FAN Izabela Wibig

ul. Inflancka 25/158 91 – 852 Łódź

Adres e-mail: biuro@bodyfan.pl

 

 

Dane Reklamującego:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………

Adres korespondencyjny: ……………………………………………………………………….

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy sprzedaży: ……………………………………………………………

Przedmiot reklamacji: ……………………………………………………………………….

Data stwierdzenia niezgodności towaru z umową: ………………………………………

 

Opis niezgodności towaru z umową:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

Żądanie w związku z niezgodnością towaru z umową (proszę o zaznaczenie wybranej opcji):

  • naprawa towaru **

  • wymiana towaru **

 

 

 

…………………………………..

Data oraz podpis Reklamującego

 

 

*art. 43d ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

** niepotrzebne skreślić

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKLAMACJI TOWARU

 

 

Uprawnienia jakie przysługują Reklamującemu

 

W przypadku stwierdzenia, że towar jest niezgodny z umową, Reklamujący może żądać naprawy lub wymiany towaru na nowy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Reklamujący żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Reklamujący żąda wymiany. Jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Reklamującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 

 

Termin rozpatrzenia reklamacji

 

Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

 

 

 

…………………………………..

Data oraz podpis Reklamującego

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKLAMACJI TOWARU

 

Uprawnienia jakie przysługują Reklamującemu

 

W przypadku stwierdzenia, że towar jest niezgodny z umową, Reklamujący może żądać naprawy lub wymiany towaru na nowy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Reklamujący żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Reklamujący żąda wymiany. Jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Reklamującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Reklamujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową (zrealizowanie żądania w wybrany sposób przez Reklamującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów po stronie Sprzedawcy),

  2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Reklamującego,

  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,

  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany towaru,

  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Reklamującego.

 

Odstąpienie od umowy jest możliwe pod warunkiem, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

 

Termin rozpatrzenia reklamacji

 

Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

 

 

2. Wzór formularza reklamacji (niezgodność - odstąpienie_obniżenie ceny)

FORMULARZ REKLAMACYJNY

z tytułu braku zgodności towaru z umowąDane Sprzedawcy:

BODY FAN Izabela Wibig

ul. Inflancka 25/158 91 – 852 Łódź

Adres e-mail: biuro@bodyfan.pl

 

Dane Reklamującego:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………

Adres korespondencyjny: ……………………………………………………………………….

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy sprzedaży: ……………………………………………………………

Przedmiot reklamacji: ……………………………………………………………………….

Data stwierdzenia niezgodności towaru z umową: ………………………………………

 

Opis niezgodności towaru z umową w szczególności wykazanie, iż brak zgodności z umową jest istotny, gdyż ……………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

Z uwagi na powyższe:

  • żądam obniżenia ceny towaru ** w kwocie ……………. zł **Wskazaną powyżej kwotę proszę przekazać na wskazany rachunek bankowy:…………………………………………………………………………………….

 

  • Odstępuję od umowy **Proszę o zwrot ceny towaru w kwocie ……… zł na wskazany rachunek bankowy:……………………………………………………………………………………… 

…………………………………..

Data oraz podpis Reklamującego

 

 

 

 

*art. 43e ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

** niepotrzebne skreślić

 

 

Wzór formularza reklamacji (niezgodność wymiana_naprawa) można pobrać TUTAJ

Wzór formularza reklamacji (niezgodność - odstąpienie_obniżenie ceny) można pobrać TUTAJ