Polityka prywatności i polityka Cookies

Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności, który określa zasady funkcjonowania Sklepu internetowego oraz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

§ 2 Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Izabela Wibig prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BODY FAN Izabela Wibig, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź, NIP: 726-186-12-42, REGON: 472028085.

2. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: biuro@bodyfan.pl lub pisemnie na adres: BODY FAN Izabela Wibig, ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź.

§ 3 Cele, podstawa prawna oraz okres retencji danych

1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:

 1. w celu realizacji usługi Newsletter, na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody,

 2. w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

 3. w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

 4. w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,

 5. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,

 6. w celu zamieszczania opinii co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zatwierdzeniu dodawanych przez Uczestników opinii i ich publikowaniu, przez okres wyświetlania opinii,

 7. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

 8. w związku z prowadzeniem profilu w mediach społecznościowych Facebook w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone na Facebook’u jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

2. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. w celu realizacji usługi Newsletter przetwarzany jest adres e-mail,

 2. w celu świadczenia usługi Konta, przetwarzane jest imię, nazwisko, adres e-mail,

 3. w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, nazwa Przedsiębiorcy, numer NIP, nr rachunku bankowego,

 4. w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,

 5. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,

 6. w celu zamieszczania opinii, przetwarzane jest imię, nazwisko, adres e-mail,

 7. dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.§ 4 Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. przewoźnicy / kurierzy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora,

 2. podmiotom obsługującym magazyn – w przypadku gdy wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego (Producenta), w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Towaru Klientowi,

 3. banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

 4. podmiot obsługujący płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,

 5. upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.2. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak usługi IT w szczególności usługa hostingu, dostarczenie lub utrzymanie systemów informatycznych a także usługi księgowe oraz usługi prawne.§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

 2. do otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

 3. do sprostowania (art. 16 RODO),

 4. do usunięcia danych (art. 17 RODO),

 5. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

 • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

 1. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

 2. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO),

 3. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.2. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa oraz w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć pisemnie na adres: BODY FAN Izabela Wibig, ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@bodyfan.pl

 

3. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

 

4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

 

§ 6 Prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:

 1. listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

 2. przez elektroniczną skrzynkę dostępną na stronie internetowej: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 3. telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

 

§ 7 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

 1. zawierania i wykonania umowy sprzedaży, niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,

 2. rejestracji Konta w Sklepie, niepodanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji Konta, uniemożliwi rejestrację i założenie Konta,

 3. z uwagi na obowiązki ustawowe administratora, a takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. Niepodania danych osobowych będzie skutkować niewykonaniem powyższych obowiązków.

 

 

Polityka cookies

 

§ 1 Pliki Cookies

1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Sklepu.

 

2. Każda osoba odwiedzająca Sklep internetowy, niezależnie od tego czy jest Klientem Sklepu lub osobą odwiedzającą, ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody. W zależności od wybranego zakresu stosowania mechanizmu plików cookies, za jej pośrednictwem mogą być zbierane dane o osobie odwiedzającej, np. w jaki sposób korzysta ze strony Sklepu internetowego.

 

3. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie internetowym nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej ani dla urządzenia końcowego wykorzystywanego przez osobę odwiedzającą.

 

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Plików Cookies

Poniżej rodzaje plików cookies:

 

Pliki cookies niezbędne (2) – są konieczne do funkcjonowania strony internetowej, tj. przeglądania oferty, logowania się do Konta, dokonywania zamówień. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików cookies.

 

Nazwa Cookies

 

Dostawca

Typ

Data ważności

 

SESS#

bodyfan.pl

HTTP

Sesyjny

test_cookie

doubleclick.net

HTTP

1 dzień

 

Pliki cookies statystyczne (5) – pomagają Administratorowi strony internetowej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

 

Nazwa Cookies

 

Dostawca

Typ

Data ważności

 

_ga

bodyfan.pl

HTTP

399 dni

_ga_#

bodyfan.pl

HTTP

399 dni

_gat

bodyfan.pl

HTTP

1 dzień

_gid

bodyfan.pl

HTTP

1 dzień

collect

google-analytics.com

PIXEL

Sesyjny

 

Pliki cookies marketingowe (8) – stosowane w celu śledzenia Użytkowników na stronie internetowej. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

 

Nazwa Cookies

 

Dostawca

Typ

Data ważności

 

_fbp

bodyfan.pl

HTTP

3 miesiące

_gcl_au

bodyfan.pl

HTTP

3 miesiące

ads/ga-audiences

google.com

PIXEL

Sesyjny

IDE

doubleclick.net

HTTP

1 rok

lastExternalReferrer

connect.facebook.net

HTML

Stały

lastExternalReferrerTime

connect.facebook.net

HTML

Stały

pagead/1p-user-list/#

google.com

PIXEL

Sesyjny

pagead/landing

doubleclick.net

PIXEL

Sesyjny

 

Pliki cookies niesklasyfikowane (58) – to pliki które klasyfikujemy wraz z dostawcami poszczególnych plików cookies.Nazwa Cookies

 

Dostawca

Typ

Data ważności

 

active_session

bodyfan.pl

HTML

Sesyjny

ads_tracker_415091de8fda16db45d96cfd09d958bd

bodyfan.pl

HTTP

3 miesiące

banner_index_

bodyfan.pl

HTTP

29 dni

cookies_google_analytics

bodyfan.pl

HTTP

20 lat

cookies_google_targeting

bodyfan.pl

HTTP

20 lat

soteshop

bodyfan.pl

HTTP

Sesyjny

utd_04de7e049e89cf432b6c19429b53e1f6dc61be9f1558245b35b4c35b5b59258a

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_143ff16a4aa61d0500874bed1bc09600180f414aa47f30dc6aef3233784998d6

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_1484b0c85a974a0c8df0f7e2ab62bdad774456e56cdce64e37056d8e2364dd62

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_2040048ab0876cec359d4ad6c6f293859cd257d297da54537814ceef3b9388ed

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_28c3886853f9e7ada62891cfc5d294d673889c2305296ecc715f62ae325d2405

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_28ec7604f01f4ebb521d09444c7c996e776e2cb7cd1d900aaccbe64db60fe244

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_2bcb6a1e681df14c4ee7e3a56a397e954b4bc36999c1e0bd1905b08130af8457

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_37772a2362c6f064fd9287533a05f7c6cd1337dcb24b09500c3084f9c8291205

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_4461b028748f9f61fb2d326893bc0ecb56623348fe1e153614edf1afc6abad35

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_4d8266852ae22eb2ff2fb838862c9cf3451c5c5b00ef515d3ff599d32f9d8f41

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_7bffdca598a84ec58c61c2059b038f498e88105f7213668d02b495eec3f89f50

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_808291c12b6a2e91218b2fcc3d253560609b3609992abc0f7ea65d8bdb2bb0d9

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_8a3f357b901f185eae5d4686deefaa3d07a9922d73c4e08b3749a21e49e184df

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_9d0a4fcbc6f22d99019268f74fc5f019add8d4ff3e83e53853a5f6b4e2929194

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_a1921ef4e40fad1c6a225ff9194f748615c8cc4e182a34ce202ee00b8875b071

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_a878d495f25d82c6c4ea2a4f2f93636afa66755363ca240bcc3455d35ac0b962

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_b2495bc6df0cf08cdb4450e44022e0c0059df3a72ec952a9d0bc27982897b49d

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_beaf80d96281a0c9c4b67d1282433eefc0bf526ce396f29e6d77f32f1549d70f

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_c75ccf68259a8c5256f2f504d15565b72feca0eee5ac6ae7405c05b34e1c91fe

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_cf070a0ac5acbc38e734107586b80ba3436ffe031716e4093eadf5ab498cff2f

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_d2bb1463acfdcd9e6b8d4718639b7bd28b12e15ee470ff3277a3a17dcaa4e8ba

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_e018a3d22b7ac5ec047c01a55c6c951119d82738ef653ed5d99c210f5bb4d558

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_e1f602a177d7f5fc7809d517e4bb3b45f75f994b0c3837b48c41470545909be0

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_ef2124ec163b3ea1c78b1d4ba28f66c9e8560d82c86ef18829b7e22cdfdd6f81

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_f7af0db49d28ce52ded825f5bdd7d947ee3b38ae23d04d7d0ba2e1f928eab632

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utd_febc3c818c858ea6f9c2d2f7787886169404315d7dc0aed30406e67002f09f8f

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_06bd42c3593818454030ea5584fb487c72d2c6942fad3de383288227201ae6fd

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_0a5187fe74d6d3f66a0499172dbf8901d375b55db269b77eac04635314e07654

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_0f927f51f4d28b5482d4d485683c87fc7c4cf4adbb64a7d63412d089e6470196

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_186e81e43dd89175c5f1073b5f23e9cf51341bd90fc37e171cf603ada2f39ac8

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_249f05bcd8469889070f3952e9bd664e361d87ed543e9fbd71a449a04db6c05c

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_38a34599c9f6ebd0e8abc4c12482c930ee3f857de6464457fe7d9aebc7dd3358

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_3f188dfa4e7a0090921f8d15155ed109d90ffc2cb622aea4357e1983cdd0a540

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_633404603eff00eda9b865764a3675f7b2a8cf821f75ab20bf687bd117fb7459

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_6f7b3d66d7be4de7052652e1d250620484d078ec2f63321549824d7b80878137

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_75cb1ad2fa8f5c973009b1841cc120f7738f85439fbdab34fc2598cac1945eef

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_77a48a20844148ff8c01837f14641a8e969688bb12f640b56bd2e47ac81382cb

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_7af3e2f2cf6afe86871e2640a41a6ae3693b88c5009a03846e52f8c6477df0b4

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_85932e87885e4ab364ea2c9d45b9549cea66bd07b2c7a87321fceabacd3a9593

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_91238569afb225e30e59a119f125ceb3c0bf6d8bc43e54cccabccd9b60908898

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_9668686fc29828da221251cc9314d9c0a95f2388971df4b7d0013ff45b7e16a0

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_999077d3136eb87be7a8ec15667022a5b56b42c317168842b97daa5112f477d9

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_c155dc4b1c4536051b960d88174f877b87e851608f96b4bca0d8cddd03c082cd

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_c59cfa858fdc9e209ceabdfa50531d0c0ca610ab8014219bd444e66093791d4f

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_c7bf2cc467bb13b8faf3a222edcea0f596b86967df49e3604b938c8e48451c33

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_d2ac4705a8c2b8e387d9c05fc41eb8e0d0b53ec59cd28d4ba0626549660bac28

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_de17fcae2ddc3f147f1bbebe6f01b164d7fefbc18cd433357a8837bdebb64df7

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_de1f34124434d96d885daf67670b79528b6418f26763c47619447a6e52f6d730

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_e18814c1d38fd53d7fdc4cc4beec897697c4eb8c6bd06748baf14191f5f0802c

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_e855f2f112e9c646fe97712936863e79718088f8ec72ca57a346f89189a3db4e

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_f820c91a9ac823d6181f5badcab4a0c9c69532ebc36675f2ac23e4970a2cf67d

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

utl_ff4fc9bfa9eb977d4e47cee11d4cb7799c43d4a68164be2b6c47d7cdc5ff55b1

bodyfan.pl

HTTP

30 dni

 

 

§ 4 Plików cookies podmiotów trzecich

1. Pliki cookies podmiotów trzecich zapewniają dostarczanie za pośrednictwem Sklepu internetowego oferowanych przez podmiot trzeci funkcjonalności np. funkcji marketingowych, czy statystycznych.

2. Strona internetowa używa narzędzi marketingowych. „Facebook Pixel” oraz „API Konwersji” sieci społecznościowej Facebook. Facebook Pixel i API Konwersji używany jest do celów remarketingowych. Z uwagi na stosowane narzędzia marketingowe (Facebook Pixel i API Konwersji) Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook, gdy zgodzisz się na używanie plików cookies, co wymaga zgody.

3. Strona internetowa gromadzi również anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Sprzedawca analizuje gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy (Google Analytics, Google Ads).

§ 3 Zarządzanie plikami cookies

1. Mechanizm działania plików cookies można zmienić zarządzając zakresem stosowania technologii plików cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach ustawień na stronie Sklepu internetowego (w zależności od narzędzi wprowadzonych przez Administratora lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej). W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki internetowej, sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w przeglądarkach internetowych w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Niemniej jednak, gdyby wykorzystywanie plików cookies było dla osoby odwiedzającej Sklep internetowy z jakiegokolwiek powodu niekomfortowe, Administrator przypomina, iż można zrezygnować z plików cookies oraz uniemożliwić przeglądarce internetowej ich zapisywanie.

 

2. W przypadku plików cookies, których celem jest ułatwienie lub usprawnienie korzystania ze strony Sklepu internetowego, ograniczenie ich stosowania na danym urządzeniu może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego. Przykładowo w niektórych przypadkach może to zdecydowanie utrudnić korzystanie ze strony Sklepu internetowego.